Olaf Cool Products verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring. Voor verder informatie, vragen of opmerkingen betreffende ons privacy beleid, kunt u terecht bij Olaf Cool Products op info@popcorn.be 


Bedrijfsgegevens

Olaf Cool Products
www.popcorn.be
RPR Brussel
Ondernemingsnummer BE0 466.240.990

 

Verwerkingsdoeleinden

Olaf Cool Products verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolging van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van solvabiliteit en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame.

 

Rechtsgronden van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. b (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, 6.1. C (noodzakelijk om  te voldoen aan een wettelijke verplichting) en 6.1. f (noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de bestelling/levering zullen de persoonlijke gegevens ter beschikking gesteld worden aan derden. Olaf Cool Products zal de persoonsgegevens niet aan derden verkopen. Olaf Cool Products garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

 

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

 

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze laten verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien heeft de klant het recht om een kopie van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres : info@popcorn.be

 

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

 

Klacht

De klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).